cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Công văn số 8136/TCHQ-GSQL ngày 27/12/2013 Vướng mắc Thông tư 128/2013/TT-BTC (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 8136/TCHQ-GSQL
  • Loại văn bản: Công văn
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 27-12-2013
  • Ngày có hiệu lực: 27-12-2013
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8136/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc Thông tư số 128/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty CPTĐTS Minh Phú.
(Khu Công nghiệp F8, tỉnh Cà Mau)

 

Trả lời công văn số 24 CV/MP.2013 ngày 30/11/2013 của Công ty CPTĐTS Minh Phú về việc vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về vướng mắc liên quan đến việc đưa hàng về bảo quản:

- Đối với hàng hóa phải kiểm dịch: Thực hiện quy định tại điểm a khoản 2 Điều 27, trường hợp cơ quan kiểm tra chuyên ngành xác định kho của doanh nghiệp là địa điểm kiểm dịch và đồng ý cho đưa hàng về để kiểm dịch thì doanh nghiệp được đưa hàng về kho để kiểm dịch, trừ đối với hàng đông lạnh nhập khẩu theo quy định tại công văn số 1152/TTg-KTTH ngày 07/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ phải để lại cửa khẩu chờ kết quả kiểm dịch.

- Đối với hàng hóa phải kiểm tra an toàn thực phẩm: Tổng cục Hải quan ghi nhận phản ánh của doanh nghiệp. Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang tập hợp vướng mắc liên quan đến nội dung này để trình Bộ Tài chính sửa đổi Điều 27 Thông tư số 128/2013/TT-BTC theo hướng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

2. Về kiến nghị đối với việc quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu:

Trường hợp Công ty đã được Tổng cục Hải quan công nhận là doanh nghiệp được ưu tiên theo quy định tại Thông tư số 86/2013/TT-BTC ngày 27/6/2013 của Bộ Tài chính thì được áp dụng các hình thức, chế độ quản lý ưu tiên theo quy định tại Thông tư này.

3. Về vướng mắc liên quan đến việc xử lý thuế đối với hàng đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trả lại:

Nội dung này đã được quy định cụ thể tại điểm d khoản 4, điểm c khoản 5 và khoản 6 Điều 55 Thông tư số 128/2013/TT-BTC do đó, đề nghị Công ty căn cứ các quy định trên để thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tái nhập, tái xuất để được hướng dẫn cụ thể.

4. Về vướng mắc liên quan đến thủ tục nộp, tiếp nhận và xử lý hồ sơ xét hoàn thuế, không thu thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu đáp ứng thời hạn nộp thuế theo quy định tại Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế (được áp dụng 275 ngày đối với loại hình NSXXK, 15 ngày - đối với loại hình kinh doanh TN-TX) nhưng doanh nghiệp đưa vào sản xuất hàng xuất khẩu và tái xuất trong thời hạn nộp thuế:

Tổng cục Hải quan ghi nhận phản ánh của Công ty và sẽ tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính để hướng dẫn thực hiện thống nhất.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty CPTĐTS Minh Phú biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế XNK (để phối hợp);
- Cục HQ tỉnh Cà Mau (để biết, t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh