cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Công văn số 8125/TCHQ-TXNK ngày 27/12/2013 Trả lời vướng mắc Thông tư 128/2013/TT-BTC (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 8125/TCHQ-TXNK
  • Loại văn bản: Công văn
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 27-12-2013
  • Ngày có hiệu lực: 27-12-2013
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8125/TCHQ-TXNK
V/v trả lời vướng mắc TT128

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 3401/HQBRVT-GSQL ngày 25/11/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về báo cáo vướng mắc thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc theo dõi trừ lùi hàng hóa nhập khẩu miễn thuế

Căn cứ quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 101 và khoản 2 Điều 102 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, hàng hóa nhập khẩu miễn thuế thuộc trường hợp phải đăng ký Danh mục miễn thuế, cơ quan hải quan thực hiện trừ lùi số lượng, không trừ lùi trị giá trên Phiếu theo dõi trừ lùi tại biểu mẫu số 10/PTDTL-ƯĐĐT/2013 và cập nhật số lượng, theo dõi trừ lùi hàng hóa đã nhập khẩu miễn thuế;

Việc khai báo trị giá hàng hóa nhập khẩu tại Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đã được Tổng cục Hải quan hướng dẫn tại điểm 4 mục 114 phần III Bảng tổng hợp vướng mắc Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13, Nghị định 83/2013/NĐ-CP và Thông tư 128/2013/TT-BTC ban hành kèm công văn số 7700/TCHQ-GSQL ngày 13/12/2013 của Tổng cục. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nghiên cứu thực hiện.

2. Về việc hạch toán tài sản cố định

Việc hạch toán tài sản cố định tại biểu mẫu số 12/QTHHNKMT/2013 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 128/2013/TT-BTC thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 103 Thông tư 128 (thực hiện theo quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính). Tổng cục Hải quan ghi nhận phản ánh của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để sửa đổi, bổ sung Thông tư 128/2013/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường