cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Công văn số 8127/TCHQ-TXNK ngày 27/12/2013 Về vướng mắc đối tượng hoàn thuế, không thu thuế tại Thông tư 128/2013/TT-BTC (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 8127/TCHQ-TXNK
  • Loại văn bản: Công văn
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 27-12-2013
  • Ngày có hiệu lực: 27-12-2013
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8127/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế/không thu thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố về việc xét hoàn/không thu thuế đối với hàng hóa thuộc đối tượng quy định tại khoản 7 khoản 8 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC nhưng vi phạm thời hạn tái nhập/tái xuất 365 ngày. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại khoản 7, khoản 8 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam và hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan thuộc đối tượng được xét hoàn lại thuế xuất khẩu/nhập khẩu đã nộp và không thu thuế nhập khẩu/xuất khẩu khi tái nhập/tái xuất.

Tại điểm a.1 khoản 7 và điểm a.1 khoản 8 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC có quy định: "Trường hợp quá 365 ngày, cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hoàn thuế, không thu thuế, kiểm tra cụ thể và báo cáo Tổng cục Hải quan để báo cáo Bộ Tài chính xem xét, xử lý từng trường hợp cụ thể".

Hiện nay, Tổng cục Hải quan nhận được một số hồ sơ đề nghị xét hoàn thuế/không thu thuế vi phạm thời hạn 365 ngày như nêu trên của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố gửi, tuy nhiên hồ sơ, chứng từ không đầy đủ, lý do giải trình không rõ nên chưa đủ cơ sở xem xét báo cáo Bộ Tài chính xử lý. Do đó, để thống nhất và có cơ sở trong việc báo cáo Bộ đối với các trường hợp này, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố ngoài hồ sơ hoàn thuế/không thu thuế theo quy định nội dung báo cáo phải thể hiện:

1- Hàng hóa thuộc đối tượng được xét hoàn thuế, không thu thuế theo quy định tại khoản 7 khoản 8 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC;

2- Lý do dẫn đến quá hạn 365 ngày, đồng thời có các văn bản chứng minh lý do quá hạn;

3- Kết quả đối chiếu, kiểm tra hồ sơ, chứng từ, thông tin liên quan trong bộ hồ sơ và số thuế cụ thể đề nghị hoàn/không thu thuế tương ứng từng tờ khai và tổng số thuế đề nghị hoàn/không thuế;

4- Quan điểm xử lý của Cục Hải quan đối với các trường hợp này.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Hải Phòng (thay TL cv số 11698/HQHP-TXNK ngày 12/12/2013)
- Cục HQ Quảng Trị (thay TL cv số 171/HQCV ngày 10/12/2013)
- Cục HQ TP. Đà Nẵng (thay TL cv số 2302/HQĐNg-TXNK ngày 13/12/2013)
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường