cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Công văn số 7954/TCHQ-TXNK ngày 23/12/2013 Hướng dẫn thực hiện Điều 17 Thông tư 128/2013/TT-BTC (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 7954/TCHQ-TXNK
  • Loại văn bản: Công văn
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 23-12-2013
  • Ngày có hiệu lực: 23-12-2013
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7954/TCHQ-TXNK
V/v hướng dẫn thực hiện Điều 17 Thông tư số 128/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 4435/HQHCM-TXNK ngày 10/12/2013 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về vướng mắc thực hiện Điều 17 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Các tài liệu trong hồ sơ yêu cầu phân tích:

Theo quy định tại tiết a, Khoản 8, Điều 17 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, 01 bản chụp của tài liệu kỹ thuật liên quan là bắt buộc trong hồ sơ yêu cầu phân tích.

2. Trường hợp thuộc diện hàng hóa phải gửi mẫu đến Trung tâm Phân tích phân loại HH XNK để phân tích nhưng doanh nghiệp lại gửi các cơ quan giám định chuyên ngành để giám định:

Theo quy định tại tiết b Khoản 7 Điều 17 Thông tư số 128/2013/TT-BTC, đối với những mặt hàng vượt quá khả năng phân loại của cơ quan hải quan yêu cầu phân tích, phải dùng máy móc, thiết bị kỹ thuật để xác định đặc tính, thành phần của mẫu nhưng Trung tâm Phân tích phân loại chưa đủ điều kiện phân tích thì cơ quan hải quan nơi có yêu cầu phân tích gửi mẫu hàng hóa đến cơ quan giám định để trưng cầu giám định theo đúng quy định của pháp luật và sử dụng kết quả giám định của các cơ quan này để xác định về tên hàng, mã số, mức thuế của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Điểm b.3 tiết b Khoản 7  Điều 17 Thông tư số 128/2013/TT-BTC quy định "Các trường hợp gửi yêu cầu phân tích hoặc giám định và sử dụng kết quả phân tích hoặc giám định trái với quy định tại khoản này là không có giá trị pháp lý để làm căn cứ phân loại hàng hóa."

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp gửi mẫu cho các cơ quan giám định chuyên ngành, dùng kết quả giám định làm căn cứ phân loại hàng hóa là chưa phù hợp với quy định tại Khoản 7 Điều 17 Thông tư số 128/2013/TT-BTC. Việc giải quyết như đề xuất của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh là vượt thẩm quyền của Tổng cục Hải quan. Trường hợp giải quyết theo đề xuất thì dẫn đến tùy tiện do không xác định được nguyên nhân khách quan của việc không gửi phân tích tại Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu mà gửi giám định tại cơ quan giám định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để báo cáo);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để th/h);
- Trung tâm PTPL HH XNK (để ph/hợp th/h);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ