cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 4276/TB-TCHQ ngày 12/05/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Sản phẩm mút giữ ẩm dùng để gói hoa (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 4276/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 12-05-2015
  • Ngày có hiệu lực: 12-05-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4276/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2015

 

THÔNG BÁO

v kt qu phân LoẠI đi vi hàng hóa xut khu, nhp khu

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục chịu thuế;

Trên cơ s kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh tại thành phố Đà Nng) tại thông báo số 29/TB-PTPL ngày 27/02/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Sản phẩm mút giữ ẩm dùng để gói hoa (01 bộ sản phẩm gồm miếng mút, túi nylon màu và dây thun) (mục 5)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH AGIRIVINA. Địa chỉ: 450 Nguyên Tử Lực, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Mã số thuế: 5800000167

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10026959155/A12 ngày 13/01/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan Đà Lạt - Cục Hải quan tnh Đắk Lk

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Tấm mút giữ ẩm làm từ polyurethane dạng xốp đã được tạo hình, túi nylon từ polyethylene và dây buộc từ cao su, dùng để giữ m cho hoa tươi lâu hơn trong quá trình buôn bán hoặc vận chuyển

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Arrive Alive

Tên gọi theo cu tạo, công dụng: Tm mút gim làm từ polyurethane dạng xp đã được tạo hình, túi nylon từ polyethylene và dây buộc từ cao su, dùng đgiữ m cho hoa tươi lâu hơn trong quá trình buôn bán hoặc vận chuyn

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin

Nhà sản xut: không có thông tin

thuộc nhóm 39.26 Sản phm khác bng plastic và các sản phm bng các vật liệu khác của các nhóm từ 39.01 đến 39.14”, phân nhóm 3926.90 “- Loại khác”, phân nhóm “ - - Loại khác ”, mã s3926.90.99 - - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
-
Các Cục HQ tnh, thành phố (đ t/hiện);
-
Chi cục Hi quan Đà Lạt (Cục Hải quan tnh Đk Lắk);
-
Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh;
-
Website Hải quan;
-
Lưu: VT, TXNK-T.Hương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái