cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Công văn số 7822/TCHQ-TXNK ngày 18/12/2013 Hướng dẫn hàng nhập sản xuất xuất khẩu (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 7822/TCHQ-TXNK
  • Loại văn bản: Công văn
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 18-12-2013
  • Ngày có hiệu lực: 18-12-2013
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7822/TCHQ-TXNK
V/v Hướng dẫn hàng NSXXK

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi: Tổng Công ty CP May Việt Tiến
(7 Lê Minh Xuân, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số số 360/TCTCPMTV.XNK ngày 19/11/2013 của Tổng Công ty CP May Việt Tiến về hướng dẫn thủ tục nhập khẩu nguyên phụ liệu theo loại hình sản xuất xuất khẩu có phương thức không thanh toán để được hưởng ân hạn thuế 275 ngày và được xét hoàn thuế / không thu thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Khoản 1 Điều 20 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính quy định một trong những điều kiện để người nộp thuế được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan là " a.5) Phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu. Các trường hợp thanh toán được coi như thanh toán qua ngân hàng xử lý tương tự như quy định tại khoản 4 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này."

- Điểm a.5 khoản 1 Điều 117 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính quy định một trong số chứng từ trong bộ hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất ra nước ngoài là " Chứng từ thanh toán nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu (đối với trường hợp được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày)..."

Theo quy định nêu trên, đối chiếu với trường hợp của Tổng Công ty CP May Việt Tiến nêu, do số nguyên phụ liệu được khách hàng cung cấp theo thỏa thuận hợp đồng, không phải thanh toán (không có chứng từ thanh toán" nên không đủ điều kiện để được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày. Do đó, trong bộ hồ sơ hoàn thuế công ty không phải nộp chứng từ thanh toán đối với số nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu do khách hàng cung cấp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng Công ty CP May Việt Tiến được biết và thực hiện./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn