cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Công văn số 1277/GSQL-GQ2 ngày 17/12/2013 Vướng mắc khi thực hiện Điều 37 Thông tư 128/2013/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 1277/GSQL-GQ2
  • Loại văn bản: Công văn
  • Cơ quan ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan
  • Ngày ban hành: 17-12-2013
  • Ngày có hiệu lực: 17-12-2013
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1277/GSQL-GQ2
V/v vướng mắc khi thực hiện Điều 37 Thông tư số 128/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 4397/HQHCM-GSQL ngày 6/12/2013 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh vướng mắc khi thực hiện Điều 37 Thông tư số 128/2013/TT-BTC, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc thể hiện thông số kỹ thuật tại Bảng thông báo định mức

Theo quy định tại tiết b.3 điểm b, khoản 3 Điều 37 Thông tư số 128/2013/TT-BTC thì việc kiểm tra định mức thực hiện như kiểm tra định mức đối với loại hình gia công theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Theo đó, khi thông báo định mức, doanh nghiệp phải thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật của sản phẩm như đã quy định đối với loại hình gia công. Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định tại khoản 3 Điều 37 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

2. Về việc lưu sơ đồ giác mẫu

Việc lưu sơ đồ giác mẫu khi thực hiện thông báo định mức hiện nay Bộ Tài chính đang trình Thủ tướng Chính phủ theo hướng: Khi thực hiện thông báo định mức, doanh nghiệp không phải nộp sơ đồ giác mẫu cho cơ quan hải quan để lưu cùng hồ sơ hải quan. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm lưu trữ sơ đồ giác mẫu và xuất trình cho cơ quan hải quan khi cần thiết.

Tuy nhiên, hiện nay, Thủ tướng Chính phủ chưa có ý kiến về vấn đề này. Trong khi chưa có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính, đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định khoản 3 Điều 37 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính