cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Công văn số 7784/TCHQ-GSQL ngày 17/12/2013 Sử dụng hóa đơn đối với hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ, gia công chuyển tiếp và trường hợp coi như xuất khẩu (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 7784/TCHQ-GSQL
  • Loại văn bản: Công văn
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 17-12-2013
  • Ngày có hiệu lực: 17-12-2013
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7784/TCHQ-GSQL
V/v sử dụng hóa đơn đối với hình thức XNK tại chỗ, gia công chuyển tiếp và các trường hợp coi như xuất khẩu

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi: Tổng cục Thuế.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 7833/TCT-CS ngày 4/12/2013 của Tổng cục Thuế đề nghị tham gia ý kiến về việc sử dụng hóa đơn đối với hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ, gia công chuyển tiếp và các trường hợp coi như xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về cơ sở pháp lý quy định sử dụng hóa đơn xuất khẩu khi làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu tại chỗ:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 45 và điểm b, khoản 7 Điều 117 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 thì khi làm thủ tục hải quan và thủ tục thanh khoản, hoàn thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ thì doanh nghiệp xuất trình "Hóa đơn xuất khẩu (liên giao khách hàng) do doanh nghiệp xuất khẩu lập: nộp 01 bản chụp".

Việc quy định chỉ nộp và xuất trình hóa đơn xuất khẩu khi làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ vì các lý do sau:

(1) Theo quy định tại khoản 1, Điều 15 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ thì hàng hóa xuất khẩu tại chỗ được coi như hàng xuất khẩu.

(2) Theo quy định tại điểm a, điểm b, khoản 1 Điều 4 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định thì:

"a. Hóa đơn xuất khẩu là hóa đơn dùng trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài, xuất vào khu phi thuế quan.

b. Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ nội địa dành cho các tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ."

(3) Theo quy định tại khoản 3 Điều 47 Thông tư số 196/2012/TT-BTC thì khi làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ người khai hải quan xuất trình hóa đơn xuất khẩu do doanh nghiệp xuất khẩu lập.

(4) Theo quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 3 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 về hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ thì hóa đơn xuất khẩu được dùng trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, xuất khẩu và khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu.

- Đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài không thuộc sở hữu của bên nhận gia công, nếu không sử dụng hóa đơn xuất khẩu khi làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ để tiêu thụ nội địa sản phẩm gia công, nguyên phụ liệu dư thừa sau thanh khoản hợp đồng gia công theo quy định tại Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/8/2011 của Bộ Tài chính thì bên nhận gia công không thể xuất hóa đơn GTGT vì hàng hóa thuộc sở hữu của bên thuê gia công.

Tổng cục Hải quan tham gia ý kiến để Tổng cục Thuế tham khảo, báo cáo Lãnh đạo Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh