cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Công văn số 7589/TCHQ-TXNK ngày 10/12/2013 Vướng mắc thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 7589/TCHQ-TXNK
  • Loại văn bản: Công văn
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 10-12-2013
  • Ngày có hiệu lực: 10-12-2013
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7589/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thực hiện Thông tư 128

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3602/HQHN-TXNK ngày 16/11/2013 của Cục Hải quan TP. Hà Nội vướng mắc thực hiện Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về bảo lãnh tiền thuế phải nộp:

a) Về bảo lãnh chung: Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc của đơn vị để báo cáo Bộ Tài chính xem xét, hướng dẫn thực hiện.

b) Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 21 Thông tư 128/2013/TT-BTC thì một trong những điều kiện người nộp thuế được áp dụng bảo lãnh là: "Người nộp thuế có vốn chủ sở hữu 10 tỷ đồng trở lên (theo báo cáo tài chính của năm trước liền kề năm đăng ký tờ khai hải quan),…". Điều kiện này không yêu cầu phải có xác nhận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

c) Căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 132 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 thì trường hợp người nộp thuế được nộp dần tiền thuế nợ phải có thư bảo lãnh đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 21 Thông tư này, trong đó ngoài khoản nợ thuế đang đề nghị nộp dần tiền thuế nợ, người nộp thuế không có còn nợ tiền thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt khác tại thời điểm cơ quan hải quan xem xét việc nộp dần tiền thuế nợ.

2. Về thời hạn nộp thuế:

Căn cứ khoản 5 Điều 20, khoản 2 Điều 168 Thông tư số 128/2013/TT-BTC được hiểu áp dụng đối với trường hợp thông quan hoặc giải phóng hàng từ ngày 1/7/2013 trở đi.

3. Về nợ thuế an ninh, quốc phòng:

Hàng hóa nhập khẩu trực tiếp phục vụ an ninh, quốc phòng nếu đáp ứng đủ điều kiện được thông quan hàng hóa theo quy định tại điểm e Điều 29 Thông tư 128/2013/TT-BTC. Thời hạn nộp hồ sơ, trình tự, thủ tục giải quyết xét miễn thuế được quy định cụ thể tại Điều 106 Thông tư này. Trường hợp người nộp thuế có khoản nợ thuế quá hạn phải nộp thì các lô hàng nhập khẩu tiếp theo (không phải là hàng nhập khẩu phục vụ an ninh, quốc phòng) phải áp dụng thứ tự thanh toán tiền thuế theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP Hà Nội biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường