cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Công văn số 7534/TCHQ-TXNK ngày 09/12/2013 Vướng mắc khi thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 7534/TCHQ-TXNK
  • Loại văn bản: Công văn
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 09-12-2013
  • Ngày có hiệu lực: 09-12-2013
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7534/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc khi thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 2382/HQĐNa-TXNK ngày 19/11/2013 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai kiến nghị vướng mắc khi thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính; về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về điều kiện cơ sở sản xuất để được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu và quy định về chấp hành tốt pháp luật hải quan trong thủ tục thanh khoản hợp đồng gia công:

Tổng cục Hải quan ghi nhận ý kiến của đơn vị để báo cáo Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện.

2. Về chuyển tiêu thụ nội địa nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu:

a) Căn cứ Điều 168 Thông tư 128/2013/TT-BTC thì quy định tại điểm c1 khoản 1 Điều 20 Thông tư 128/2013/TT-BTC được áp dụng đối với các tờ khai đăng ký từ ngày 01/7/2013. Theo đó, việc tính chậm nộp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu chuyển tiêu thụ nội địa được thực hiện đối với trường hợp:

- Nếu có nguyên nhân khách quan (khách hàng hủy hợp đồng hoặc lý do bất khả kháng) người nộp thuế phải kê khai nộp đủ các loại thuế khi chuyển tiêu thụ nội địa, tính tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực nộp thuế (đối với trường hợp chuyển tiêu thụ nội địa ngoài thời hạn nộp thuế).

- Nếu không thuộc nguyên nhân khách quan: Người nộp thuế phải nộp đủ các loại thuế, tiền chậm nộp kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu ban đầu đến ngày thực nộp thuế đối với số hàng hóa chuyển tiêu thụ nội địa.

b) Theo quy định tại Khoản 8 Điều 11, Điểm c1 khoản 1 Điều 20 và Khoản 4 Điều 39 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì trường hợp doanh nghiệp khai báo chuyển tiêu thụ nội địa đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, nếu có nguyên nhân khách quan (khách hàng nước ngoài hủy hợp đồng hoặc lý do bất khả kháng) thì việc khai báo, xuất trình chứng từ, tài liệu liên quan thực hiện tại thời điểm khai báo chuyển tiêu thụ nội địa (không phân biệt trong thời hạn 275 ngày hay ngoài thời hạn 275 ngày).

c) Trường hợp tái xuất nguyên liệu thực hiện theo quy định tại điểm c2, khoản 1, Điều 20 Thông tư 128/2013/TT-BTC.

3. Về thời hạn nộp thuế khi ấn định:

Quy định về thời hạn nộp tiền thuế ấn định tại Điều 37 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ áp dụng đối với số tiền thuế do cơ quan thuế ấn định. Thời hạn nộp thuế đối với số tiền thuế do cơ quan hải quan ấn định thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 20 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

4. Về giải phóng hàng:

Đề nghị đơn vị nghiên cứu khoản 1 Điều 3 Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-QLN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường