cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 4246/TB-TCHQ ngày 11/05/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thuốc màu (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 4246/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 11-05-2015
  • Ngày có hiệu lực: 11-05-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4246/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đi với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư s156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quphân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh) tại thông báo số 605/TB-PTPLHCM ngày 26/03/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Thuốc màu- PANUCO SMG WHITE No.3 8551NH (18kg/hộp) (mục 30).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Việt Nam Musashi Paint; địa chỉ: Lô 227/1, KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai; mã số thuế: 3600964996.

3. Số, ngày t khai hải quan: 10031393025/A12 ngày 27/02/2015 tại Chi cục Hải quan Biên Hòa- Cục Hải quan tnh Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Bán thành phẩm sơn, thành phần bao gồm polyurethan, nhựa epoxy, titan dioxit, silic dioxit, talc trong dung môi hữu cơ, ở dạng lỏng, hàm lượng rắn 53.61%.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: 8551NH PANUCO SMG WHITE No.3 (18kgx6P/tin).

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Bán thành phẩm sơn, thành phần bao gồm polyurethan, nhựa epoxy, titan dioxit, silic dioxit, talc trong dung môi hữu cơ, ở dạng lỏng, hàm lượng rắn 53.61%.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin

Nhà sản xuất: Musashi Paint Co., Ltd., Nhật Bản

thuộc nhóm 32.08 “Sơn và vecni (kể cả men tráng và dầu bóng) làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hay hòa tan trong môi trường không chứa nước; các dung dịch như đã ghi trong Chú giải 4 của Chương này”, phân nhóm 3208.90 “- Loại khác mã số 3208.90.90 “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục HQ Biên Hòa
(Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;

- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thủy (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái