cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 4242/TB-TCHQ ngày 11/05/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chất kìm hãm enzym trong công nghiệp sản xuất hóa chất (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 4242/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 11-05-2015
  • Ngày có hiệu lực: 11-05-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4242/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đi với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư s156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quphân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh tại thông báo số 686/TB-PTPLHCM ngày 27/3/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: PANGYUNCIDE 2060 (chất kìm hãm enzym trong công nghiệp sản xuất hóa chất).

2. Đơn vị nhập khu: Công ty TNHH Dong Sung Chemical (Việt Nam). Địa chỉ: Lô 201/2, đường số 7, KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai. MST: 3600873386.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10027913513/E31 ngày 22/01/2015 tại Chi cục HQ Biên Hòa - Cục Hải quan Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Mặt hàng theo phân tích là chất khử trùng có thành phần chính là 10,10‘-Oxybisphenoxyarsine, Benzyl Alcohol và Bis(2-Ethylhexyl) maleate.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: PANGYUNCIDE 2060.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chất khử trùng có thành phần chính là 10,10‘-Oxybisphenoxyarsine, Benzyl Alcohol và Bis(2-Ethylhexyl) maleate.

Ký, mã hiệu, chủng loại: PANGYUNCIDE 2060.

Nhà sản xuất: Ah Sung Fine Chemical Co., Ltd - Korea.

thuộc Nhóm 38.08: “Thuốc trừ côn trùng, thuốc diệt loài gậm nhấm, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc chng nẩy mầm và thuc điều hòa sinh trưởng cây trồng, thuốc khử trùng và các loại tương tự, đóng gói sẵn hoặc đóng gói để bán lẻ hoặc như các chế phẩm hoặc sản phẩm (ví dụ, băng, bấc và nến đã xử lưu huỳnh và giy bẫy ruồi)”, phân nhóm 1 gạch: “- Loại khác”, phân nhóm 3808.94: “- - Thuốc khử trùng”, mã số 3808.94.90: “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ Biên Hòa - Cục Hải quan Đồng Nai (đơn vị yêu cầu PTPL);
- Trung tâm PTPL và các chi nhánh;

- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-Hạnh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái