cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 4238/TB-TCHQ ngày 11/05/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Polymer dùng để keo tụ bột giấy (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 4238/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 11-05-2015
  • Ngày có hiệu lực: 11-05-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4238/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đi với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư s156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

Trên cơ sở kết quphân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh) tại thông báo số 570/TB-PTPLHCM ngày 23/03/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Polymer (PEO) dùng để keo tụ bột giấy- ALKOK SW- Hàng mới 100% (mục 1).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH NTPM (Việt Nam); địa chỉ: số 22 VSIP II-A, Đường s 23, KCN Việt Nam- Singapore; mã số thuế: 3702128870.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10020999565/A12 ngày 20/11/2014 tại Chi cục HQ KCN Việt Nam - Singapore- Cục Hải quan tnh Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Poly(ethylen glycol) nguyên sinh, dạng bột.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Chemical for Paper Making Pulp Dispersing Agent ALKOK SW.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Poly(ethylen glycol) nguyên sinh, dạng bột

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin

Nhà sản xuất: Meisei Chemical Works, Ltd., Nhật Bản.

thuộc nhóm 39.07 “Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxit, dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa ankyt, este polyalyl và các polyeste khác, dạng nguyên sinh”, phân nhóm 3907.20 “- Polyete khác”, mã s3907.20.90 “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biu thuế nhập khu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục HQ QL hàng XNK ngoài KCN (Cục Hải quan tỉnh Bình Dương);
- Trung tâm PTPL HH XNK
và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thủy (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái