cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Công văn số 1211/GSQL-GQ2 ngày 02/12/2013 Vướng mắc khi thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 1211/GSQL-GQ2
  • Loại văn bản: Công văn
  • Cơ quan ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan
  • Ngày ban hành: 02-12-2013
  • Ngày có hiệu lực: 02-12-2013
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1211/GSQL-GQ2
V/v vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 128/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 4196/HQHCM-GSQL ngày 25/11/2013 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 128/2013/TT-BTC Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 17 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định các trường hợp lấy mẫu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; theo đó, hàng hóa là nguyên vật liệu nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng xuất khẩu; nguyên vật liệu xuất khẩu để gia công ở nước ngoài; sản phẩm gia công, sản xuất xuất khẩu; hàng xuất khẩu bị trả lại để tái chế không thuộc đối tượng phải lấy mẫu theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính