cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 4215/TB-TCHQ ngày 08/05/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là thép không gỉ ở dạng thỏi đúc 304 (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 4215/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 08-05-2015
  • Ngày có hiệu lực: 08-05-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4215/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh tại thông báo số 813/TB-PTPLHCM ngày 17 tháng 4 năm 2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Stainless Steel In Ingot Grade 304- thép không gỉ ở dạng thỏi đúc 304, kích thước: Chiều dài (460-520)mm, chiều rộng (60-80)mm, chiều cao 70mm, (15-17)kg/thỏi. Hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam.

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu:

Công ty cổ phần Inox Diệu Thịnh.

Địa chỉ: Lô HB12, KCN Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

MST: 1101614689

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 30034305935/B11 ngày 02/4/2015 tại Chi cục Hải quan Đức Hòa (Cục Hải quan tỉnh Long An).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thép không gỉ, được đúc, dạng thỏi đúc, đặc, không sơn, phủ, mạ hoặc tráng. Kích cỡ: (70x80x520)mm.

5. Kết quả phân loại: Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không gỉ, được đúc, dạng thỏi đúc, đặc, không sơn, phủ, mạ hoặc tráng. Kích cỡ: (70x80x520)mm.

Thuộc nhóm 7218 thép không gỉ ở dạng thỏi đúc hoặc dạng thô khác; bán thành phẩm của thép không gỉ, mã số 7218.10.00 (-) Ở dạng thỏi đúc và dạng thô khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:

- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, Thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Đức Hòa;
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và các Chi nhánh;
- Công ty Cổ phần Inox Diệu Thịnh;
(Đ/c: Lô HB12, KCN Xuyên Á, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An)
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái