cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Công văn số 1143/GSQL-GQ1 ngày 19/11/2013 Hướng dẫn thực hiện Điều 27 Thông tư 128/2013/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 1143/GSQL-GQ1
  • Loại văn bản: Công văn
  • Cơ quan ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan
  • Ngày ban hành: 19-11-2013
  • Ngày có hiệu lực: 19-11-2013
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1143/GSQL-GQ1
V/v hướng dẫn thực hiện Điều 27 Thông tư số 128/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH ô tô Hoàng Gia.
(Đ/c: 1374A, Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 410/CV-HGA ngày 04/11/2013 của Công ty TNHH ô tô Hoàng Gia về việc kiến nghị áp dụng Thông tư số 128/2013/TT-BTC Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan tới việc giải quyết vướng mắc, đồng thời đảm bảo quản lý chặt chẽ hàng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành có yêu cầu đưa về bảo quản, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 15269/BTC-TCHQ ngày 07/11/2013 về việc hướng dẫn thực hiện Điều 27 Thông tư 128/2013/TT-BTC và công văn số 15605/BTC-TCHQ ngày 13/11/2013 về việc thủ tục nhập khẩu máy móc thiết bị, xe máy chuyên dùng, thang nâng người gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Tại điểm 3 công văn số 15269/BTC-TCHQ ngày 07/11/2013 của Bộ Tài chính dẫn trên quy định: "Đối với ô tô, xe máy: Doanh nghiệp được mang về địa điểm kiểm tra chuyên ngành hoặc kho của doanh nghiệp để kiểm tra và bảo quản chờ kết quả kiểm tra nếu được cơ quan kiểm tra chuyên ngành xác nhận trên giấy đăng ký kiểm tra. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo quản hàng hóa đến khi được cơ quan hải quan xác nhận thông quan."

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải