cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Công văn số 6627/TCHQ-GSQL ngày 08/11/2013 Thực hiện điểm a khoản 9 Điều 59 Thông tư 128/2013/TT-BTC (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 6627/TCHQ-GSQL
  • Loại văn bản: Công văn
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 08-11-2013
  • Ngày có hiệu lực: 08-11-2013
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6627/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện điểm a khoản 9 Điều 59 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013.

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được một số ý kiến của một số doanh nghiệp đề nghị được lùi thời gian thực hiện điểm a khoản 9 Điều 59 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính do chưa có nhân viên có chứng chỉ khai hải quan. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đồng ý cho các doanh nghiệp chưa có chứng nhận Đại lý hải quan được lùi thời gian thực hiện điểm a khoản 9 Điều 59 Thông tư 128/2013/TT-BTC đến ngày 01/4/2014. Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thông báo cho các doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan khẩn trương làm các thủ tục để được công nhận là Đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định tại Nghị định 14/2011/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 80/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Công ty CPKT & PTKV Tân Tạo.
Địa chỉ: Đường số 1, KCN Tân Tạo, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh (để thực hiện);
- Đại sứ quán Đan Mạch.
Địa chỉ: số 17-19 Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (để biết).
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh