cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Công văn số 15269/BTC-TCHQ ngày 07/11/2013 Hướng dẫn thực hiện Điều 27 Thông tư 128/2013/TT-BTC (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 15269/BTC-TCHQ
  • Loại văn bản: Công văn
  • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
  • Ngày ban hành: 07-11-2013
  • Ngày có hiệu lực: 07-11-2013
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15269/BTC-TCHQ
V/v Hướng dẫn thực hiện Điều 27 Thông tư 128/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, trong quá trình thực hiện Điều 27 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính có một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp phản ảnh vướng mắc trong việc đưa hàng về bảo quản.

Để giải quyết vướng mắc, đồng thời đảm bảo quản lý chặt chẽ hàng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành có yêu cầu đưa về bảo quản, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện điểm b khoản 2 Điều 27 Thông tư số 128/2013/TT-BTC như sau.

1. Đối với hàng tiêu dùng nhập khẩu (trừ ô tô và xe gắn máy): Thủ tục đưa hàng về bảo quản thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 27 Thông tư số 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Đối với hàng hóa khác:

Một số nhóm hàng đặc thù sau đây được đưa về địa điểm kiểm tra chuyên ngành hoặc kho, bãi của doanh nghiệp để kiểm tra chuyên ngành và bảo quản chờ kết quả kiểm tra nếu đáp ứng điều kiện giám sát hải quan:

- Hàng phải bảo quản đặc biệt: vắc xin, thuốc chữa bệnh, thiết bị y tế.

- Hàng rời, cồng kềnh: thức ăn chăn nuôi, phân bón, muối.

- Hàng là nguyên liêu phục vụ sản xuất.

- Máy móc thiết bị, xe máy chuyên dùng.

- Nhóm hàng khác (nếu có), do Tổng cục Hải quan hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành đề nghị.

Hàng hóa được đưa về bảo quản phải chịu sự giám sát của cơ quan hải quan. Kho, bãi bảo quản hàng hóa phải đáp ứng yêu cầu giám sát hải quan: có tường rào ngăn cách, có cổng cửa để khóa, hoặc có camera nối mạng với cơ quan hải quan để theo dõi. Cơ quan hải quan tại địa bàn kho, bãi bảo quản hàng hóa có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận địa điểm bảo quản đáp ứng yêu cầu giám sát hải quan. Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện bàn giao trách nhiệm giám sát hàng hóa cho đơn vị hải quan tại địa bàn kho hàng, thủ tục bàn giao thực hiện như đối với hàng chuyển cửa khẩu phải kiểm tra thực tế hàng hóa.

3. Đối với ô tô, xe máy: Doanh nghiệp được mang về địa điểm kiểm tra chuyên ngành hoặc kho của doanh nghiệp để kiểm tra và bảo quản chờ kết quả kiểm tra nếu được cơ quan kiểm tra chuyên ngành xác nhận trên giấy đăng ký kiểm tra. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo quản hàng hóa đến khi được cơ quan hải quan xác nhận thông quan.

4. Để quản lý chặt chẽ hàng hóa đưa về bảo quản. Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện độc lập hoặc phối hợp với cơ quan kiểm tra chuyên ngành tiến hành việc kiểm tra đột xuất để đánh giá mức độ chấp hành của doanh nghiệp trong việc bảo quản hàng hóa chờ thông quan. Trường hợp phát hiện doanh nghiệp vi phạm thì xử lý theo quy định hiện hành của pháp luật đồng thời không tiếp tục cho doanh nghiệp mang hàng về bảo quản theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 128/2013/TT-BTC và hướng dẫn tại công văn này.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp vướng mắc các đơn vị báo cáo về Tổng cục Hải quan để hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc báo cáo Bộ Tài chính giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCHQ(2b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn