cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 3933/TB-TCHQ ngày 04/05/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thép tấm không gỉ (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 3933/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 04-05-2015
  • Ngày có hiệu lực: 04-05-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3933/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu tại thông báo số 371/TB-PTPL ngày 16 tháng 4 năm 2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Thép tấm không gỉ được cán phẳng, chưa gia công quá mức cán nóng, chưa sơn phủ, mạ hoặc tráng. Kích thước: Dài 9000mm+- 2%; dầy 3mm+-2%. Mới 100%.

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu:

Công ty TNHH Thiên bình Lạng Sơn.

Địa chỉ: Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn.

MST: 4900770087

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10034531696/A11 ngày 27/3/2015 tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Hữu Nghị (Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thép không gỉ, dạng tấm, cán nguội, chiều rộng trên 600mm, dày 3mm, chưa tráng phủ mạ hoặc sơn.

5. Kết quả phân loại: Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không gỉ, dạng tấm, cán nguội, chiều rộng trên 600mm, dày 3mm, chưa tráng phủ mạ hoặc sơn.

Thuộc nhóm 7219 Các sản phẩm của thép không gỉ cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, phân nhóm (-) Không gia công quá mức cán cán nguội, mã số 7219.32.00 (- -) Chiều dày từ 3mm đến dưới 4,75mm tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, Thành phố (để t/hiện);
- Chi cục HQ Cửa khẩu Hữu Nghị;
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và các Chi nhánh;
- Công ty TNHH Thiên bình Lạng Sơn;
(Đ/c: CK quốc tế Hữu Nghị, Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn.)
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái