cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 2712/TB-TCHQ ngày 31/03/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Mực in các loại (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 2712/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 31-03-2015
  • Ngày có hiệu lực: 31-03-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2712/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo 504/TB-PTPLHCM ngày 13/03/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: AJMI00 Mực in các loại. (Mục 41 tại TKHQ).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty CP Việt Nam Mộc Bài; Địa chỉ: KTM Hiệp Thành- Bến Cầu - Tây Ninh. MST: 3900831450.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10019432755/E11 ngày 07/11/2014 đăng ký tại Chi cục HQ CK Mộc Bài (Cục Hải quan Tây Ninh).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Mực in màu trắng, dạng nhão, hàm lượng rắn 49.44%.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Ink (SWS-80).

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

Mực in màu trắng, dạng nhão, hàm lượng rắn 49.44%.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin.

Nhà sản xuất: không có thông tin.

thuộc nhóm 32.15 “Mực in, mực viết hoặc mựa vẽ và các loại mực khác, đã hoặc chưa cô đặc hoặc làm thành thể rắn." phân nhóm dòng 1 gạch "- Mực in”, mã số 3215.19.00 "- - Loại khác”, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ CK Mộc Bài (Cục HQ Tây Ninh)
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hà(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái