cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 2663/TB-TCHQ ngày 30/03/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thuốc màu và chế phẩm làm từ chất màu hữu cơ (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 2663/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 30-03-2015
  • Ngày có hiệu lực: 30-03-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2663/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 440/TB-PTPLHCM ngày 04/03/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 12: Thuốc màu và chế phẩm làm từ chất màu hữu cơ.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty Cổ phần Việt Nam Mộc Bài; Đ/c: KTM Hiệp Thành Bến Cầu Tây Ninh; MST: 3900831450.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10020781902/E11 ngày 19/11/2014 tại Chi cục HQCK Mộc Bài (Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm màu hữu cơ tổng hợp được dùng như tác nhân tăng sáng huỳnh quang, thành phần gồm có hợp chất chứa Benzonitrile và 6-phenyl-1,3,5-Trizine-2,4-diamine phân tán trong poly styrene-butadiene, ở dạng tấm.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Pigmentte-yellow 1616.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm màu hữu cơ tổng hợp được dùng như tác nhân tăng sáng huỳnh quang, thành phần gồm có hợp chất chứa Benzonitrile và 6-phenyl-1,3,5-Trizine-2,4-diamine phân tán trong poly styrene-butadiene, ở dạng tấm.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không rõ thông tin

Nhà sản xuất: Juk Su Mul San Co., Ltd, Korea.

thuộc nhóm 32.04 “Chất màu hữu cơ tổng hợp, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; các chế phẩm làm từ chất màu hữu cơ tổng hợp như đã ghi trong Chú giải 3 của Chương này; các sản phẩm hữu cơ tổng hợp được dùng như tác nhân tăng sáng huỳnh quang hoặc như các chất phát quang, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học”, mã số 3204.20.00 - Các sản phẩm hữu cơ tổng hợp được dùng như chất tác nhân tăng sáng huỳnh quang tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
- Chi cục HQCK Mộc Bài (Cục HQ tỉnh Tây Ninh);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hằng (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái