cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 2094/TB-TCHQ ngày 13/03/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Phân bón lá Charleephate (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 2094/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 13-03-2015
  • Ngày có hiệu lực: 13-03-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2094/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo 429/TB-PTPLHCM ngày 03/03/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Phân bón lá Charleephate (21-21-21+TE) (25kg/bao) (mục 1 PLTK).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Kim Phú Tài. Địa chỉ: 16 Đường 33B, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh. MST: 0309411598.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10028403432/A11 ngày 26/01/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn KVIII - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Phân bón có thành phần gồm Urê, kali nitrat, kali amoni hydro phosphat và các nguyên tố vi lượng như sắt, kẽm, magiê, silic... (trong đó hàm lượng Nitơ ~ 22%; P2O5 ~ 21%; K2O ~ 21%).

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Charleephate (21-21-21+TE)

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

Phân bón có thành phần gồm Urê, kali nitrat, kali amoni hydro phosphat và các nguyên tố vi lượng như sắt, kẽm, magiê, silic... (trong đó hàm lượng Nitơ ~ 22%; P2O5 ~ 21%; K2O ~ 21%).

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin

Nhà sản xuất: không rõ thông tin

thuộc nhóm 31.05 “Phân khoáng hoặc phân hóa học chứa hai hoặc ba nguyên tố cấu thành phân bón nitơ, phospho và ka li; phân bón khác; các mặt hàng của Chương này ở dạng viên hoặc các dạng tương tự hoặc đóng gói với trọng lượng cả bì không quá 10 kg.”, mã số 3105.20.00 “- Phân khoáng hoặc phân hóa học có chứa ba nguyên tố là nitơ, phospho và kali”, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:

- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV III - Cục HQ TP. Hồ Chí Minh;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL- Hường (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái