cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 1574/TB-TCHQ ngày 14/02/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Băng giấy công nghiệp HS-1708 (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 1574/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 14-02-2015
  • Ngày có hiệu lực: 14-02-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1574/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh) tại thông báo số 85/TB-PTPLHCM ngày 15/01/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Băng giấy công nghiệp HS-1708, dạng cuộn, có chiều rộng 3/4". Hàng mới 100% được sử dụng để sản xuất đinh vĩ giấy các loại (mục 1).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty Cổ phần Liên Hiệp Kim Xuân; địa chỉ: 16A8 KCN Trà Nóc, TP. Cần Thơ; mã số thuế: 1800361293.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10022430225/A12 ngày 03/12/2014 tại Chi cục Hải quan Tây Đô- Cục Hải quan TP. Cần Thơ.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Dải plastic từ polyethylene gia cố với giấy, định lượng 219 g/m2, độ dày mẫu là 0.182 mm trong đó độ dày phần plastic là 0.158 mm, bề rộng 1.9 cm.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: HS-1708 3/4”.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dải plastic từ polyethylene gia cố với giấy, định lượng 219 g/m2, độ dày mẫu là 0.182 mm trong đó độ dày phần plastic là 0.158 mm, bề rộng 1.9 cm.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin.

Nhà sản xuất: Không có thông tin.

thuộc nhóm 39.21 “Tấm, phiến, màng, lá, dải khác, bằng plastic”, phân nhóm 3921.90 “- Loại khác”, mã số 3921.90.90 “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:

- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Tây Đô
(Cục Hải quan TP. Cần Thơ);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thủy (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái