cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 1525/TB-TCHQ ngày 14/02/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Tiền polyurethane trong dung môi Butyl acetate (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 1525/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 14-02-2015
  • Ngày có hiệu lực: 14-02-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 1525/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 3176/TB-PTPLHCM ngày 27/12/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: HX-90B Coronate (Modified polyisocyanate)-Nlsx sơn (mục 11 Tờ khai)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH SX Sơn Phoenix (Việt Nam); địa chỉ: số 16 đường 08 KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương; Mã số thuế: 3700419955.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10021245490/A12 ngày 22/11/2014 đăng ký tại Chi cục HQ KCN Việt Nam - Singapore - Cục HQ Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Tiền polyurethane trong dung môi Butyl acetate, hàm lượng dung môi nhỏ hơn 50% trọng lượng dung dịch, dạng lỏng.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: HX-90B Coronate

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Tiền polyurethane trong dung môi Butyl acetate, hàm lượng dung môi nhỏ hơn 50% trọng lượng dung dịch, dạng lỏng.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin

Nhà sản xuất: không có thông tin

thuộc nhóm 39.09: “Nhựa amino, nhựa phenolic và polyurethan, dạng nguyên sinh”; mã số 3909.50.00: “Polyurethan” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ KCN Việt Nam - Singapore - Cục HQ Bình Dương;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Đương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái