cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 745/TB-TCHQ ngày 28/01/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Dung dịch Polyester trong dung môi hữu cơ (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 745/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 28-01-2015
  • Ngày có hiệu lực: 28-01-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 745/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh tại Thông báo số 3193/TB-PTPLHCM ngày 27/12/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chất Antiform (WI)- Defoamer AF-400 là: Dung dịch Polyester trong dung môi hữu cơ, hàm lượng dung môi trên 50%. (Mục 5 tại TKHQ).

2. Đơn vị nhập khẩu/xuất khẩu: Công ty Premier Oil Việt Nam Offshore B.V; Địa chỉ: 18/F Kumho Asiana Plaza Saigon, 39 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM; MST: 0306198935.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10021346253/A12 ngày 24/11/2014 đăng ký tại: Chi cục HQ CK Cảng Sân bay Vũng Tàu (Cục HQ Bà Rịa- Vũng Tàu).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Dung dịch polyoxyethylendioleat este trong 2- Butoxyethanol, hàm lượng chất rắn ≈ 38%, dạng lỏng. ( theo tài liệu kỹ thuật đi kèm hồ sơ thì hàm lượng dung môi 2- Butoxyethanol chiếm 60-90%).

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Defoamer AF-400

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

Dung dịch polyoxyethylendioleat este trong 2- Butoxyethanol, hàm lượng chất rắn ≈ 38%, dạng lỏng. (theo tài liệu kỹ thuật đi kèm hồ sơ thì hàm lượng dung môi 2- Butoxyethanol chiếm 60-90%).

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin

Nhà sản xuất: không có thông tin

thuộc nhóm 32.08Sơn và vecni (kể cả men tráng và dầu bóng) m từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hay hòa tan trong môi trường không chứa nước; các dung dịch như đã ghi trong Chú giải 4 của Chương này.”; phân nhóm 3208.90 “- Loại khác”; mã số 3208.90.90 “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành ./.

 


Nơi nhận:

- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ CK Cảng Vũng Tàu (Cục HQ Bà Rịa - Vũng  Tàu);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hà (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái