cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 748/TB-TCHQ ngày 28/01/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Oxit vanadi (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 748/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 28-01-2015
  • Ngày có hiệu lực: 28-01-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 748/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu chi nhánh Hải Phòng tại thông báo số 01014/TB-CNHP ngày 25/12/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Oxit vanadi (Chất xúc tác V205 dùng trong quá trình chuyển hóa SO2), ký hiệu VK38.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty Cổ phần CN Âu Việt; Địa chỉ: Số 10BT2, khu DDTX2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. MST: 0101583326.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10022664176/A11 ngày 04/12/2014 đăng ký tại Chi cục HQ CK Cảng HP KVI (Cục Hải quan TP. Hải Phòng).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Chất xúc tác dựa trên nền là hợp chất của vanadi.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: VK38.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

Chất xúc tác dựa trên nền là hợp chất của vanadi.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không thông tin.

Nhà sản xuất: không có thông tin.

thuộc nhóm 38.15 “Chất khơi mào phản ứng, các chất xúc tác phản ứng và các chế phẩm xúc tác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.”; phân nhóm dòng 1 gạch “- Chất xúc tác có nền”; mã số 3815.19.00 “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ CK Cảng HP KVI (Cục HQ TP. Hải Phòng);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hà (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái