cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 15485/TB-TCHQ ngày 31/12/2014 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Giấy cuốn đầu lọc thuốc lá (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 15485/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 31-12-2014
  • Ngày có hiệu lực: 31-12-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15485/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu tại thông báo 1539/TB-PTPL ngày 15/12/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Giấy cuốn đầu lọc thuốc lá (Giấy nền cho giấy ghép đầu lọc thuốc lá) High Porous Plugwrap Paper HPPW 6000CU-23G 900mm/9500m (mục 1)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty cổ phần Cát Lợi. Địa chỉ: 934 D2, Đường D, Khu công nghiệp Cát Lái, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Mã số thuế: 0303185504

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 29344/NKD01 ngày 04/03/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn KVI - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Giấy cuộn đầu lọc thuốc lá chưa tráng phủ, định lượng 22,7 g/m2, dạng cuộn khổ 902mm

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: High Porous Plugwrap Paper (6000CU) 900mm x 9500m x 23 gsm; core dia: 76mm

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Giấy cuộn đầu lọc thuốc lá chưa tráng phủ, định lượng 22,7 g/m2, dạng cuộn khổ 902mm

Ký, mã hiệu, chủng loại: High Porous Plugwrap Paper (6000CU) 900mm x 9500m x 23 gsm; core dia: 76mm

Nhà sản xuất: không có thông tin

thuộc nhóm 48.13 "Giấy cuốn thuốc lá, đã hoặc chưa cắt theo cỡ hoặc ở dạng tập nhỏ hoặc cuốn sẵn thành ống", phân nhóm 4813.90 "- Loại khác", mã số 4813.90.90 "- - Loại khác ", tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái