cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 14886/TB-TCHQ ngày 15/12/2014 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thép hợp kim thanh thẳng (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 14886/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 15-12-2014
  • Ngày có hiệu lực: 15-12-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 14886/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22.1.2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10.9.2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12.4.2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14.11.2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15.11.2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại Thông báo số 2187/TB-PTPLHCM ngày 17.9.2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 3, 4 PLTK Thép hợp kim thanh thẳng SKD11 38mmx505mm và 90mmx505mm.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Samsun Việt Nam.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10009901953/A12, ngày 12.8.2014 tại Chi cục HQ Biên Hòa, Cục HQ Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Thép hợp kim (hàm lượng C>1,3%, Cr>11% tính theo trọng lượng), cán phẳng, cán nóng, chưa được sơn, phủ, mạ hoặc tráng. Kích cỡ: Chiều rộng 505mm.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại:

SKD11 38x505, 32x505 (mm).

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

Thép hợp kim (hàm lượng C>1,3%, Cr>11% tính theo trọng lượng), cán phẳng, cán nóng, chưa được sơn, phủ, mạ hoặc tráng. Kích cỡ: Chiều rộng 505mm.

Ký, mã hiệu, chủng loại: JIS G4404

Nhà sản xuất: Posco.

thuộc Nhóm 7226: Sản phẩm của thép hợp kim khác được cán phẳng, có chiều rộng dưới 600mm; Phân nhóm: - Loại khác; Phân nhóm 7226.91: -- Chưa gia công quá mức cán nóng: Mã số 7226.91.90: - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ Long Bình Tân (Đồng Nai);
- Website Hải quan;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các CN;
- Lưu: VT, TXNK(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái