cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 14723/TB-TCHQ ngày 10/12/2014 Về kết quả xác định trước mã số là Chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 14723/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 10-12-2014
  • Ngày có hiệu lực: 10-12-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14723/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế; Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, đơn đề nghị số 1709/ARC01 ngày 17/09/2014 do Công ty TNHH ARC-TECH (MST: 0312796281) cung cấp và công văn số 3988/HQHCM-TXNK ngày 10/11/2014 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh; Thông báo kết quả phân tích số 2700/TB- PTPLHCM ngày 31/10/2014 của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK chi nhánh TP. HCM;

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa để nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: GP Cleaner C-Y (mục 3)

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin

Nhà sản xuất: Chukyo Kasei Kogyo Co., Ltd. - Nhật Bản

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

- Thành phần: Dung môi nhẹ, thành phần gồm: propane, isobutane, 2,2- dimethyl butane, n-butane, 3-methyl pentaneiso hexane, 3,3-dimethyl hexane, hexane ... đựng trong chai dung tích 500ml/chai

- Công dụng: Làm sạch bề mặt kim loại.

- Cách thức sử dụng: Phun và làm sạch bề mặt kim loại

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: GP Cleaner C-Y

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dung môi nhẹ, thành phần gồm: propane, isobutane, 2,2- dimethyl butane, n-butane, 3-methyl pentaneiso hexane, 3,3-dimethyl hexane, hexane ... đựng trong chai dung tích 500ml/chai

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin

Nhà sản xuất: Chukyo Kasei Kogyo Co., Ltd. - Nhật Bản

thuộc nhóm 27.10 "Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi- tum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải" phân nhóm 2710.12 "-- Dầu nhẹ và các chế phẩm", mã số 2710.12.60 " --- Dung môi nhẹ khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH ARC- TECH biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái