cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 13678/TB-TCHQ ngày 12/11/2014 Về kết quả phân loại đối với Thép không hợp kim xuất, nhập khẩu (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 13678/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 12-11-2014
  • Ngày có hiệu lực: 12-11-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13678/TB-TCHQ

Hà Nội , ngày 12 tháng 11 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại thông báo số 1387/TB-PTPL ngày 28/10/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 2 tờ khai Thép không hợp kim (h/lượng C gần bằng 0,493% tính theo trọng lượng, dạng thanh, đã được gia công nguội, chưa tráng, phủ, mạ, sơn, dài (4000-7000)mm; phi (30-120)mm. Dùng làm lõi cây thủy lực

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Thiên Bình Lạng Sơn; Đ/c: CK quốc tế Hữu Nghị, Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn; MST: 4900770087

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10010218795/A11 ngày 15/8/2014 đăng ký tại Chi cục HQ CK Hữu Nghị - Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thép không hợp kim, hàm lượng C » 0,469% tính theo trọng lượng, dạng thanh, đường kính 30mm, đã được mạ crôm

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Thép không hợp kim (hàm lượng C gần bằng 0,493% tính theo trọng lượng, dạng thanh, đã được gia công nguội, chưa tráng, phủ, mạ hoặc sơn

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không hợp kim, hàm lượng C » 0,469% tính theo trọng lượng, dạng thanh, đường kính 30 mm, đã được mạ crôm

Ký, mã hiệu, chủng loại: không rõ thông tin

Nhà sản xuất: không rõ thông tin

thuộc nhóm 72.15 “Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác”; phân nhóm 7215.90 - Loại khác; mã số 7215.90.90 - - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành ./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ CK Hữu Nghị - Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Trâm (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái