cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 13532/TB-TCHQ ngày 07/11/2014 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thép không hợp kim, cán phẳng nguội, dạng dải, chưa phủ mạ (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 13532/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 07-11-2014
  • Ngày có hiệu lực: 07-11-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 13532/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22.1.2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10.9.2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12.4.2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14.11.2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15.11.2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK CN. TP. Hồ Chí Minh tại Thông báo số 2680/TB-PTPLHCM ngày 30.10.2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 1, 2 PLTK Thép không hợp kim cán phẳng bằng phương pháp cán nguội, dạng dải, chưa phủ mạ hoặc tráng 65MN Band Saw W/O Teeth 40-150*0.6-1.25mm và SK5 Band Saw W/O Teeth 25-92*0.45-1.05mm.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH dao cưa Chang Sheng Việt Nam.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10004287485/A12, ngày 20.6.2014 tại Chi cục HQ Long Thành, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Thép không hợp kim (hàm lượng C>0,25% tính theo trọng lượng), dạng đai và dải không gia công quá mức cán nguội, không sơn, phủ, mạ hoặc tráng, Kích cỡ: (1.05x92)mm x cuộn và (0.45x41)mm x cuộn.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: 65MN Band Saw W/O Teeth 40-150*0.6-1.25mm và SK5 Band Saw W/O Teeth 25-92*0.45-1.05mm

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không hợp kim (hàm lượng C>0,25% tính theo trọng lượng), dạng đai và dải không gia công quá mức cán nguội, không sơn, phủ, mạ hoặc tráng, Kích cỡ: (1.05x92)mm x cuộn và (0.45x41)mm x cuộn.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không rõ thông tin

Nhà sản xuất: không rõ thông tin

thuộc Nhóm 7211: Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, có chiều rộng dưới 600mm, chưa phủ, mạ hoặc tráng; Phân nhóm: - Chưa gia công quá mức cán nguội (ép nguội); Phân nhóm 7211.29: - - Loại khác; Mã số 7211.29.20: - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400mm tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ Long Bình Tân (Đồng Nai);
- Website Hải quan;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các CN;
- Lưu: VT, TXNK(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái