cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 13446/TB-TCHQ ngày 05/11/2014 Về kết quả phân loại đối với Chất chống thấm dùng trong sản xuất giấy HI-PHASE 1178 xuất, nhập khẩu (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 13446/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 05-11-2014
  • Ngày có hiệu lực: 05-11-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

B TÀI CHÍNH
T
NG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 13446/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh tại Thông báo số 2179/TB-PTPLHCM ngày 17/09/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chất chống thấm dùng trong sản xuất giấy HI-PHASE 1178.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty Cổ phần giấy An Bình; Địa chỉ: 27/5A Kha Vạn Cân, Phường An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương; Mã số thuế: 3700149681.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10005821605/A11 ngày 05/07/2014 tại Chi cục Hải quan CK Cảng Sài Gòn KV1 - Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chất hoàn tất dùng trong ngành công nghiệp giấy (Sizing Agent). Thành phần chính là nhựa thông, phụ gia, trong môi trường nước.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: HI-PHASE 1178.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chất hoàn tất dùng trong ngành công nghiệp giấy (Sizing Agent). Thành phần chính là nhựa thông, phụ gia, trong môi trường nước.

Ký, mã hiệu, chủng loại: 1178.

Nhà sản xuất: Không có thông tin.

thuộc nhóm 38.09 “Chất để hoàn tất, các chất tải thuốc để làm tăng tốc độ nhuộm màu hoặc để hãm màu và các sản phẩm và chế phẩm khác (ví dụ, chất xử lý hoàn tất vải và thuốc gắn màu), dùng trong ngành dệt, giấy, thuộc da hoặc các ngành công nghiệp tương tự, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, phân nhóm “- Loại khác”, mã số 3809.92.00 “- - Loại dùng trong công nghiệp giấy hoặc các ngành công nghiệp tương tự” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV1 - (Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh);
- Trung tâm PTPL HHXNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-L.Anh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái