cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 13101/TB-TCHQ ngày 29/10/2014 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu Thép không hợp kim cán phẳn, nguội, dạng dải (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 13101/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 29-10-2014
  • Ngày có hiệu lực: 29-10-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13101/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích số 2126/TB-PTPLHCM ngày 12/9/2014 của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK, chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 5 tờ khai Thép không hợp kim cán phẳng bằng phương pháp cán nguội, dạng dải: High tension steel coil SK5 0.4x21x6c

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty HH Axis Star Việt Nam; Đ/c: KCN Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai; MST: 3600793684.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10002931390/A12 ngày 04/06/2014 đăng ký tại Chi cục HQ Thống Nhất, Cục Hải quan Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thép không hợp kim cán phẳng, hàm lượng C » 0,81% tính theo trọng lượng, chiều rộng dưới 600mm, không được sơn, phủ, mạ hoặc tráng, không gia công quá mức cán nguội, dạng đai và dải, dạng cuộn, kích thước: (0,4 x 21)mm.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: High tension Steel coil SK5

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không hợp kim cán phẳng, hàm lượng C » 0,81% tính theo trọng lượng, chiều rộng dưới 600mm, không được sơn, phủ, mạ hoặc tráng, không gia công quá mức cán nguội, dạng đai và dải, dạng cuộn, kích thước: (0,4 x 21)mm

Ký, mã hiệu, chủng loại: JIS G3311

Nhà sản xuất: không có thông tin

thuộc nhóm 72.11 “Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, có chiều rộng dưới 600mm, chưa phủ, mạ hoặc tráng”; phân nhóm - Chưa được gia công quá mức cán nguội (ép nguội); phân nhóm 7211.29 - - Loại khác; mã số 7211.29.20 - - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để thực hiện);
- Chi cục Thống Nhất, Cục Hải quan Đồng Nai;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-Trâm (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái