cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 12281/TB-TCHQ ngày 10/10/2014 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Polyme acrylic dạng nguyên sinh (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 12281/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 10-10-2014
  • Ngày có hiệu lực: 10-10-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12281/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại Thông báo số 2299/TB-PTPLHCM ngày 26/09/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Polyme acrylic dạng nguyên sinh -NPP-450HW Machine Rubber White. (Mục 1 tại Tờ khai Hải quan)

2. Đơn vị nhập khẩu/xuất khẩu: Công ty TNHH dệt nhuộm Nam Phương; Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch II, H. Nhơn Trạch, Đồng Nai; MST: 3600641177.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10004216973/E31 ngày 19/06/2014 đăng ký tại: Chi cục HQ Nhơn Trạch - Cục Hải quan Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Mực in, màu trắng, thành phần chính là Polyme acrylic, butanol và oxit titan, dạng nhão.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: NPP-450HW Machine Rubber White

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

Mực in, màu trắng, thành phần chính là Polyme acrylic, butanol và oxit titan, dạng nhão.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin

Nhà sản xuất: không có thông tin

thuộc nhóm 32.15 “Mực in, mực viết hoặc mực vẽ và các loại mực khác, đã hoặc chưa có đặc hoặc làm thành thể rắn.”; phân nhóm dòng 1 gạch “- Mực in”; mã số 3215.19.00 “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi Cục HQ Nhơn Trạch (Cục HQ Đồng Nai);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hà (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái