cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 12199/TB-TCHQ ngày 08/10/2014 Về kết quả phân loại đối với JEFFOX WL5000 xuất, nhập khẩu (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 12199/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 08-10-2014
  • Ngày có hiệu lực: 08-10-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12199/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh TP. Hải Phòng) tại thông báo số 0921/TB-CNHP ngày 08/9/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: JEFFOX WL5000 (Polymer w/Oxirane Mono- Butyl Ether). Polyete dạng nguyên sinh dùng trong sản xuất phụ gia bê tông và xi măng. Hàng mới 100%.

2. Đơn vị nhập khẩu: Chi nhánh Công ty TNHH W.R.GRACE Việt Nam tại tỉnh Hải Dương; địa chỉ: Lô XN12, Khu công nghiệp Đại An, TP Hải Dương, T. Hải Dương; mã số thuế: 0305014374-001.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10010279496/A41 ngày 16/08/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan Đầu tư - Gia công / Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Copolyme (ethylen glycol - propylen glycol) butyl ete nguyên sinh, dạng lỏng.

5 Kết quả phân loại:

Tên thương mại: JEFFOX WL5000.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Copolyme (ethylen glycol - propylen glycol) butyl ete nguyên sinh, dạng lỏng.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin.

Nhà sản xuất: Huntsman (Singapore) Pte., Ltd

thuộc nhóm 39.07 "Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxit, dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa ankyt, este polyalyl và các polyeste khác, dạng nguyên sinh”, phân nhóm 3907.20 "- Polyete khác", mã số 3907.20.90 “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, tp (để t/hiện);
- Chi cục HQ QL hàng Đầu tư - Gia công
(Cục HQ TP. Hải Phòng);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Trung (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái