cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 11771/TB-TCHQ ngày 26/09/2014 Kết quả xác định trước mã số Thiết bị viba PDH (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 11771/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 26-09-2014
  • Ngày có hiệu lực: 26-09-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11771/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế; Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, đơn đề nghị số 568 ngày 20/08/2014 do Công ty TNHH NEC Việt Nam (MST: 0101942800) cung cấp và công văn số 3198/HQHCM-TXNK ngày 4/9/2014 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Thiết bị viba PDH

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thiết bị viba số ipasolink 100 (bao gồm khối bên trong, khối bên ngoài và anten)

Ký, mã hiệu, chủng loại: iPASOLINK 100.

Nhà sản xuất: NEC Corporation

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

- Thành phần: Kim loại và nhựa

- Cấu tạo và cơ chế hoạt động: Khối thiết bị bên trong bao gồm bộ giao diện lưu lượng và bộ điều chế tín hiệu hữu tuyến trung tần. Tín hiệu hữu tuyến này được truyền ra khối bên ngoài thông qua sợi cáp trung tần. Khối bên ngoài băng cao tần số 7GHz/13GHz/15GHz/18GHz và khối bên ngoài băng thấp tần số 7GHz/13GHz/15GHz/18GHz thu phát sóng vô tuyến của thiết bị truyền dẫn. Anten là bộ phận thu phát sóng trực tiếp và truyền tín hiệu đến khối bên ngoài

- Cách thức sử dụng: Sau khi cấu hình tuyến truyền dẫn và bật nguồn, thiết bị sẽ chạy tự động

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: Thiết bị viba PDH

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thiết bị được cấu thành từ kim loại và nhựa, gồm khối thiết bị bên trong bao gồm bộ giao diện lưu lượng và bộ điều chế tín hiệu hữu tuyến trung tần. Tín hiệu hữu tuyến này được truyền ra khối bên ngoài thông qua sợi cáp quang trung tần. Khối bên ngoài băng cao tần số 7GHz/13GHz/15GHz/18GHz và khối bên ngoài băng thấp tần số 7GHz/13GHz/15GHz/18GHz thu phát sóng vô tuyến của thiết bị truyền dẫn. Anten là bộ phận thu phát sóng trực tiếp và truyền tín hiệu đến khối bên ngoài.

Ký, mã hiệu, chủng loại: iPASOLINK 100.

Nhà sản xuất: NEC Corporation

thuộc nhóm 85.17 “Bộ điện thoại, kể cả điện thoại di động (telephones for cellular networks) hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khác; thiết bị khác để truyền và nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, kể cả các thiết bị liên thông nối mạng hữu tuyến hoặc không dây (như loại sử dụng trong mạng nội bộ hoặc mạng diện rộng), trừ loại thiết bị truyền và thu của nhóm 84.43, 85.25, 85.27 hoặc 85.28”, phân nhóm - Thiết bị khác để phát hoặc nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu, kể cả thiết bị thông tin hữu tuyến hoặc vô tuyến (như loại sử dụng trong mạng nội bộ hoặc mạng diện rộng); phân nhóm 8517.62 “Máy thu, đổi và truyền hoặc tái tạo âm thanh, hình ảnh hoặc dạng dữ liệu khác, kể cả thiết bị chuyển mạch và thiết bị định tuyến”; phân nhóm - - - thiết bị truyền dẫn khác kết hợp với thiết bị thu; mã số 8517.62.53 “Thiết bị phát dùng cho điện báo hay điện thoại truyền dẫn dưới dạng sóng khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH NEC Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Công ty TNHH NEC Việt Nam;
(23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
- Cục HQ các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, PL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái