cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 11678/TB-TCHQ ngày 25/09/2014 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Nhựa urethane BYK 410 dùng sản xuất sơn (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 11678/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 25-09-2014
  • Ngày có hiệu lực: 25-09-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11678/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 1989/TB-PTPLHCM ngày 28/8/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Nhựa urethane BYK 410 dùng sản xuất sơn (Mục 5 Tờ khai HQ)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty CP Sơn Đồng Nai; Địa chỉ: Đường số 7 KCN Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai. MST: 3600451024.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10007265845/A12 ngày 21/7/2014 đăng ký tại Chi cục HQ Biên Hòa (Cục Hải quan Đồng Nai)

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Nhựa polyurethane trong dung môi 2-pyrolidone 1-methyl, xylene…, hàm lượng dung môi < 50%.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: BYK 410

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

Nhựa polyurethane trong dung môi 2-pyrolidone 1-methyl, xylene…, hàm lượng dung môi < 50%.

Ký, mã hiệu: chủng loại: không có thông tin

Nhà sản xuất: không có thông tin;

thuộc nhóm 39.09 “Nhựa amino, nhựa phenolic và polyurethan, dạng nguyên sinh.”; mã số 3909.50.00 “- Polyurethan” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ Biên Hòa (Cục Hải quan Đồng Nai);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hà (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái