cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 11683/TB-TCHQ ngày 25/09/2014 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thép hợp kim dạng phiến JIS G4404 SKD-61 Steel DAC ((215-265) x 710 x 1500)mm (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 11683/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 25-09-2014
  • Ngày có hiệu lực: 25-09-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11683/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22.1.2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10.9.2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12.4.2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14.11.2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15.11.2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại Thông báo số 2124/TB-PTPLHCM ngày 12.9.2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 1, 2 PLTK Thép hợp kim dạng phiến JIS G4404 SKD-61 Steel DAC ((215-265) x 710 x 1500)mm.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty HH CN Đức Phát.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10005371472/A12, ngày 1.7.2014 tại Chi cục HQ Thống Nhất, Cục HQ Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Thép tấm hợp kim (hàm lượng Cr>0,3% tính theo trọng lượng),1 gia công kết thúc nguội, không sơn, phủ, mạ hoặc tráng. Kích cỡ: ((215-265) x 710 x 1500)mm.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Steel.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

Thép tấm hợp kim (hàm lượng Cr>0,3% tính theo trọng lượng), gia công kết thúc nguội, không sơn, phủ, mạ hoặc tráng. Kích cỡ: ((215-265) x 710 x 1500)mm.

Ký, mã hiệu, chủng loại: JIS G4404 SKD-61

Nhà sản xuất: Hitachi Metals. Ltd.

thuộc Nhóm 7225: Thép hợp kim khác được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên; Phân nhóm: - Loại khác; Phân nhóm 7225.99: - - Loại khác; Mã số 7225.99.90: - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục  HQ Thống Nhất (Đồng Nai);
- Website Hải quan;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các CN;
- Lưu: VT, TXNK(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái