cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 11257/TB-TCHQ ngày 15/09/2014 Kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thép không hợp kim cán nóng dạng que (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 11257/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 15-09-2014
  • Ngày có hiệu lực: 15-09-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11257/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng XNK, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh tại thông báo số 1253/TB-PTPLHCM-14 ngày 29/5/2014, công văn số 1588/HQĐna-NT ngày 18/7/2014, công văn số 2004/HQĐna-TXNK ngày 03/9/2014 của Cục Hải quan Đồng Nai, ý kiến Vụ Chính sách thuế ngày 26/5/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Thép không hợp kim cán nóng dạng que (wire rod), chưa tráng/phủ/mạ, dùng làm nguyên liệu sản xuất các loại F 5.5mm, POSCORD92CR

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Hyosung Việt Nam - Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 5, Nhơn Trạch, Đồng Nai. MST: 3600890952

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 2843/NSX01 ngày 31/03/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan Nhơn Trạch - Cục Hải quan Đồng Nai

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thép không hợp kim dạng thanh và que, cuộn cuốn không đều, cán nóng, không sơn, phủ, mạ hoặc tráng, đường kính F 5.5 mm

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Hot rolled high carbon wire rod for steel cord and bead wire size 5.5mm

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không hợp kim dạng thanh và que, cuộn, cuốn không đều, cán nóng, không sơn, phủ, mạ hoặc tráng, đường kính F 5.5 mm

Ký, mã hiệu, chủng loại: Poscord92CR

Nhà sản xuất: Không có thông tin

thuộc nhóm 72.13 “Sắt hoặc thép không hợp kim, dạng thanh và que, dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng”; phân nhóm - Loại khác; phân nhóm 7213.91 - - có đường kính mặt cắt ngang hình tròn dưới 14mm; mã số 7213.91.90 - - - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ CK Nhơn Trạch - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Trâm (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái