cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 8237/TB-TCHQ ngày 01/07/2014 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là thép không hợp kim cán phẳng, đã phủ mạ tráng bằng phương pháp điện phân (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 8237/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 01-07-2014
  • Ngày có hiệu lực: 01-07-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8237/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khu;

Căn cứ Thông số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK, Chi nhánh Hải Phòng tại thông báo số 0714/TB-CNHP ngày 30/5/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Thép không hợp kim cán phng, đã phủ mạ tráng bằng phương pháp điện phân, kích thước (1.37x710)mm x cuộn

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty CP Đầu tư và phát triển hạ tầng Thăng Long; Đ/c: P304 tòa nhà Sông Thao 2, ngõ 140 Đội Cn, Hà Nội; MST: 0101857954

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 100009520001/A11 ngày 6/5/2014 đăng ký tại Chi cục HQ CK cảng Hải Phòng KVII - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

4. Tóm tt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thép không hợp kim cán phẳng (hàm lượng C<0,6% tính theo trọng lượng), chiều dày 1,37mm, chiều rộng trên 600mm, mạ kẽm bằng phương pháp điện phân.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Electrolytic galvanized steel strips

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không hợp kim cán phẳng, (hàm lượng C<0,6% tính theo trọng lượng), chiều dày 1,37mm, chiều rộng trên 600mm, mạ kẽm bằng phương pháp điện phân.

Ký, mã hiệu, chủng loại: JIS G3302 SGCC

Nhà sản xut: không có thông tin

thuộc nhóm 72.10 “Các sản phm st hoặc thép không hợp kim được cán phng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, đã phủ, mạ hoặc tráng”; phân nhóm 7210.30 - Được mạ hoặc tráng kẽm bng phương pháp điện phân; phân nhóm - - Có hàm lượng carbon dưới 0.6% tính theo trọng lượng; mã số 7210.30.12 - - - Chiu dày trên 1,2mm nhưng không quá 1,5mm tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ CK cảng Hải Phòng KVII;
- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Trâm (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái