cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 8214/TB-TCHQ ngày 30/12/2013 Kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 8214/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 30-12-2013
  • Ngày có hiệu lực: 30-12-2013
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8214/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2013

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22.1.2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10.9.2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12.4.2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14.11.2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15.11.2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại Thông báo số 1529/TB-PTPL ngày 23.12.2013 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Sắt lá mạ thiếc (không sơn) dùng để SX lon đóng hàng nông sản: 0.18mm*795mm*825mm (là thép không hợp kim, có hàm lượng carbon dưới 0,6%)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty CP Khoái Lạc Phúc.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 915/NKD01 ngày 13.11.2013 tại Chi cục HQ Nam Định, Cục Hải quan Thanh Hóa.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Thép không hợp kim, hàm lượng C » 0,088% tính theo trọng lượng, dạng tấm, rộng trên 600mm, dày 0,18mm, đã được mạ thiếc.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Coating Tinplate: 0.18mm*795mm*825mm.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không hợp kim, hàm lượng C ≈ 0,088% tính theo trọng lượng, dạng tấm, rộng trên 600mm, dày 0,18mm, đã được mạ thiếc.

Ký, mã hiệu, chủng loại:

Nhà sản xuất: không rõ

thuộc nhóm 7210, phân nhóm 7210.12 - Có chiều dày dưới 0,5mm, mã số 7210.12.90 - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- LĐ Tổng cục;
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ Nam Định;
- Website Hải quan;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các CN;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường