cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 7930/TB-TCHQ ngày 20/12/2013 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 7930/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 20-12-2013
  • Ngày có hiệu lực: 20-12-2013
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7930/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2013

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại thông báo số 1465/TB-PTPL ngày 13/12/2013 và đề nghị của Cục trưởng Cục thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Măng gan điện giải và làm giàu dùng trong sản xuất Pin (MnO2) hàm lượng MnO2 > 90%, hàng mới 100%, hàng đóng bao đồng nhất loại 50kg/bao.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty Cổ phần Pin Hà Nội; địa chỉ: Thị trấn Văn Điển, Hà Nội; mã số thuế: 0100100752

3. Số ngày tờ khai hải quan: 1775/NKD01 ngày 21/11/2012 tại Chi cục Hải quan Ga đường sắt Yên Viên – Cục Hải quan TP. Hà Nội.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Mangan dioxit.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Mangan dioxit

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Măng gan điện giải và làm giàu dùng trong sản xuất pin (MnO2)

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin

Nhà sản xuất: Guanxi Guiliu Chemical Industry Co., Ltd; địa chỉ: Lourong township, Luzhai Country, Quangxi Province, China.

thuộc nhóm 28.20 “Mangan oxit”, mã số 2820.10.00 “- - Mangan dioxit” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- LĐTC;
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Ga đường sắt Yên Viên (Cục HQ Hà Nội);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường