cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 7852/TB-TCHQ ngày 19/12/2013 Kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 7852/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 19-12-2013
  • Ngày có hiệu lực: 19-12-2013
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7852/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2013

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh tại TP.HCM tại Thông báo kết quả phân tích số 3691/TB-PTPLHCM-13 ngày 20 tháng 11 năm 2013 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Nhựa coumarone-indene, dạng nguyên sinh (EScron G-90).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Việt Nam NOK.

Đ/c: Lô 208, KCN Amata, huyện Long Bình, tỉnh Đồng Nai.

MST: 3600689323.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 12554/NKD05 ngày 01/11/2013 tại Chi cục Hải quan Biên Hòa.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Nhựa coumarone-indene, dạng nguyên sinh (EScron G-90).

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: ESCRON G-90.

Tên gọi theo cấu tạo, bản chất, công dụng: Nhựa coumarone-indene, dạng hạt.

Ký, mã hiệu, chủng loại: RM00-124002.

Nhà sản xuất: Ouchi Shinko Chemical Industrial Co., LTD

thuộc Chương 39 "Plastic và các sản phẩm bằng plastic", nhóm 39.11 "Nhựa từ dầu mỏ, nhựa Coumarone-indene, polyterpen, polysulphua, polysunphon và các sản phẩm khác đã nêu trong chú giải 3 của Chương này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, dạng nguyên sinh", mã số 39.11.10.00 "- Nhựa từ dầu mỏ, nhựa cumaron, nhựa inden hoặc nhựa cumaron-iden và polyterpen" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- LĐTC;
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ Biên Hòa;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường