cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Công văn số 1040/TCT-CS ngày 07/03/2008 Về việc giá tính tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 1040/TCT-CS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế
  • Ngày ban hành: 07-03-2008
  • Ngày có hiệu lực: 07-03-2008
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1040/TCT-CS
V/v: giá tính tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Thọ

Tổng cục Thuế  nhận được công văn số 92/CT-TCKT ngày 30/11/2007 của Công ty cổ phần Xây lắp điện nước Sông Hồng về việc xác định vị trí để tính tiền thuê đất phải nộp của Công ty, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Để thực hiện đúng chế độ và phù hợp với thực tế, đảm bảo công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, đề nghị Cục Thuế tỉnh Phú Thọ báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan trong tỉnh phối hợp rà soát lại việc xác định giá đất theo vị trí để làm căn cứ tính tiền thuê đất của các đơn vị trong địa bàn tỉnh theo quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 11  Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về  phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Khoản 8  Điều 1 Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 188/2004/NĐ-CP lưu ý các trường hợp tiếp giáp với nhiều vị trí thì nên có sự phân chia cụ thể theo lô, theo lớp để xây dựng giá cho phù hợp.

Để xác định tiền thuê đất của Công ty cổ phần Xây lắp điện nước Sông Hồng, đề nghị Cục Thuế căn cứ vào số liệu do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất xác định và cung cấp theo "Phiếu chuyển thông tin địa chính" để xác định giá đất tính tiền thuê đất  cho đơn vị theo chế độ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty CP xây lắp điện nước Sông Hồng
- Vụ Pháp chế
- Ban PC, HT,TTTĐ
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương