cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Công văn số 15183/BTC-CST ngày 01/12/2006 Của Bộ Tài chính về việc không thu lệ phí công chứng, chứng thực khi xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản của Ban Quản lý KCN, KKT, KCNC (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 15183/BTC-CST
  • Loại văn bản: Công văn
  • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
  • Ngày ban hành: 01-12-2006
  • Ngày có hiệu lực: 01-12-2006
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15183/BTC-CST
V/v: không thu lệ phí công chứng, chứng thực khi xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản của Ban Quản lý KCN, KKT, KCNC
 

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ 
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Triển khai thực hiện Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần, thời gian qua Bộ Tài chính nhận được ý kiến của một số Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao đề nghị cho phép các Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao được thu lệ phí công chứng, chứng thực khi xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao theo Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày 21/11/2001 của liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực.

Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP; Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực và ý kiến của Bộ Tư pháp tại Công văn số 2853/BTP-HCTP ngày 09/11/2006: “Hành vi xác nhận của Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao đối với các hợp đồng hoặc giấy tờ khi người sử dụng đất thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao theo quy định tại Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần không phải là hoạt động công chứng, chứng thực”. Do đó, các Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao không thu lệ phí công chứng, chứng thực khi xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao theo Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP

Bộ Tài chính xin thông báo để các cơ quan liên quan được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính, Cục thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh,
  thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST (CST3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung