cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại
  • Loại vụ việc: Giám đốc thẩm
  • Số hiệu: 14/2008/KDTM-GĐT
  • Ngày tuyên án: 28-11-2008
  • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

Từ khóa: Tranh chấp bảo hiểm,

22/2012/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 4939
  • 229

Tranh chấp bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại

28-08-2012
TAND cấp huyện

Ngày 10 tháng 06 năm 2011, NĐ_Công ty Cổ phần Silala (gọi tắt là NĐ_Công ty Silala) và Công ty bảo hiểm dầu khí TP. HCM thuộc BĐ_Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm dầu khí VN (Nay là BĐ_Tổng Công ty bảo hiểm PVI) có ký hợp đồng bảo hiểm, bảo hiểm mọi rủi ro tài sản số: C20/TSKT/15/15/11, với nội dung: Tài sản được bảo hiểm: Nhà xưởng, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm và hàng hóa lưu kho (bao gồm rủi ro cháy nổ theo Thông tư 220/2010/TT-BTC ngày 30/12/2010 của Bộ Tài chính). Địa điểm được bảo hiểm: + Trụ sở chính NĐ_Công ty Silala: 443 LTK, Phường T, quận TB, TP. HCM. + NĐ_Nhà máy Silala BH: Khu công nghiệp BH, thành phố BH, tỉnh ĐN. Giá trị tài sản được bảo hiểm: 11.564.817,00 USD. Thời hạn bảo hiểm từ ngày 12/06/2011 đến 12/06/2012.