cơ sở dữ liệu pháp lý

63/2013/DSPT: Tranh chấp hợp đồng mua bán thức ăn gia súc Phúc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 796
  • 3

Tranh chấp hợp đồng mua bán thức ăn gia súc

05-06-2013
TAND cấp tỉnh

Theo nguyên đơn ông NĐ_Lê Văn Nghĩa trình bày: ông có bán thúc ăn nuôi heo cho anh BĐ_Kiều Đài Riêng từ năm 2009 đến năm 2011 rất nhiều lần theo hình thức bán chịu, anh BĐ_Riêng nợ tiền ngày càng nhiều nên đến ngày 08 tháng 3 năm 2009 ông và anh BĐ_Riêng tổng kết nợ và thống nhất anh BĐ_Riêng còn nợ ông số tiền 270.000.000đ và chịu lãi suất là 1%/tháng. Số tiền này bỏ riêng một bên, kể từ đây trở về sau anh BĐ_Riêng nhận toa hàng nào thì phải trả tiền toa hàng đó hoặc chỉ cho nợ gối đầu một cử.