cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về kỷ luật lao động
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 39/2014/LĐ-ST
  • Ngày tuyên án: 23-12-2014
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ