cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 03/2014/HC-ST
  • Ngày tuyên án: 25-03-2014
  • Kết quả vụ việc: Bác (toàn bộ) yêu cầu khởi kiện
Sơ thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Phúc thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Giám đốc thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Tái thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu