cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 10/2015/HCST
  • Ngày tuyên án: 16-07-2015
  • Kết quả vụ việc: Bác (toàn bộ) yêu cầu khởi kiện